ZHANG JIA JIE TAI CHI TRIP 2005
© Kwong Tam Merseyside School of Tai Chi 2014-7